Aktualności

Projekt MIG, MAG, TIG – lepsza praca w MIG

 

 

Od grudnia ruszył projekt „MIG, MAG, TIG – LEPSZA PRACA W MIG” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie 72 osób dorosłych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z wykształceniem co najwyżej średnim, poprzez realizację kursu z umiejętności spawania ręcznego. Kursy odbędą się w dwóch edycjach (grudzień 2017 – kwiecień 2018 oraz czerwiec 2018 – październik 2018).

 

Rodzaje szkoleń i zakres wsparcia 

Szkolenia spawania ręcznego są prowadzone w następujących metodach:

  • 141 TIG spawanie w osłonie argonu;
  • 138 MIG/MAG spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym ;
  • 135 MAG spawanie półautomatyczne stali drutem litym.

Uczestnicy Projektu są objęci również doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz doraźną pomocą psychologiczną.

 

Planowane efekty

Po realizacji kursu Uczestnicy Projektu uzyskają międzynarodowy certyfikat wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014 w jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków certyfikujących o znaczeniu międzynarodowym – TUV.

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie do końca listopada 2018 r. nowych kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 80% Uczestników Projektu.  Kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego w certyfikowanym ośrodku egzaminowania uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uprawnienia w zakresie spawania ręcznego.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. „Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie”.

 

Wartość projektu: 637 012,50 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 541 460,62 zł 

Jesteś zainteresowany/a udziałem
w projekcie? 

Skontaktuj się z nami!